Sempozyum Programı

                                                 4 Eylül 2023

                                               İİBF- Kırmızı ve Mavi Salonlar    

08:30 - 09:00    Kayıt

09:00-09:15      Açılış Konuşması

09:15:10:00      Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Nizamettin Kazancı

                        “Göller ve Tortullar”

 10:15- 10:30     Kahve arası

10:30- 12:25     Sunumlar

 

Mavi Salon

Oturum Başkanı: Vedat Yeğen

Kırmızı Salon

Oturum Başkanı: Tuğba Ongun Sevindik

10:30 – 10:40

Türkiye’de Yapılan Sulak Alan Yönetim Planlarına Limnolojik Bir Bakış ve Burdur Gölü Örneği

İskender Gülle

Siyanobakteri Aşırı Artışları ile Mücadelede Çevre Dostu Bir Yöntem Olarak Hidrojen Peroksit Uygulaması

Latife Köker

10:45 – 10:55

Sapanca Gölü’nde Tat ve Koku Probleminin Metabarkodlama Yöntemi ile Aydınlatılması

 

Zuhal Zengin

Tatlısu Ekosistemlerinde Yaygın Olarak Bulunan Chlorella vulgaris ve Botryococcus sudeticus Kültürlerinin Azot Eksikliği Koşullarında Biyodizel Verimlerinin İncelenmesi

Ayça Oğuz Çam

11:00 – 11:10

Fethiye Körfezini Besleyen Yanıklar Deresi’nin Kirlilik Profilinin Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerle Belirlenmesi

Nedim Özdemir

Manyas Kuş Gölü Epifitik Diyatomelerinin Mevsimsel Dağılımı

Aydın Kaleli

11:15 – 11:25

Burdur Gölü’nde 21. Yüzyıl Boyunca Beklenen Su Kaybı

Murat Ataol

Su Miğferi (Utricularia vulgaris L.)’nin Av Kesesi İçeriği Üzerine Bir Araştırma

İskender Gülle

 

11:30 – 11:45 Kahve Arası

 

 

Mavi Salon

Oturum Başkanı: Meral Yağcı

Kırmızı Salon

Oturum Başkanı: Fahrettin Küçük

11: 45 – 11:55

Sığ Bir Gölün Zooplankton Kompozisyonu ve Su Kalitesi Tespitinde Değerlendirilmesi

Zeynep Dorak

Nesli Kritik Olarak Tehdit Altında Olan Ekonomik Bir Balık Türünü Koruma Hikayesi: Anguilla anguila

Şükran Yalçın Özdilek

12:00 – 12:10

Ankara’da Şehir İçindeki Gölcüklerdeki Besin Tuzu Miktarı ve Zooplankton Kommünite Yapısının Metan Emisyonu Üzerindeki Etkisi

Feride Avcı

Köyceğiz Dalyan Kanalı (2013-2014) İhtiyoplanktonu

Tülin Çoker

12:15 – 12:25

Ankara’da Kentsel Gölcüklerde Yukarıdan Aşağıya ve Aşağıdan Yukarıya Süreçlerin Zooplankton Biyokütle ve Komünite Vücut Büyüklüğü Üzerindeki Göreli Etkisi

Hilal Kıran

Yuvarlakçay (Muğla)’da yaşayan balıkların mekânsal ve zamansal habitat ilişkileri

Nildeniz Karakuş

 

12:30 – 14:00    Öğle Yemeği

 

14:00- 14:40     Çağrılı Konuşmacı: Nuria Catalan

                        “Women in Limnology”

 14:45- 15:00     Kahve arası

15:30- 15:55     Sunumlar

 

Mavi Salon

Oturum Başkanı: Ali İlhan

Kırmızı Salon

Oturum Başkanı: Nilsun Demir

15:00 – 15:10

İklim Değişikliği ve Tarımsal Sulama Tehdidi Altındaki Endemik Balık Faunası: Konya Kapalı Havzası Örneği

Mustafa Korkmaz

Tetrametrinin Omurgasız Sucul Model Organizma Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Ali Fatih Yıltırak

15:15 – 15:25

İstilacı Tür Çakıl Balığı, Peseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)’nın Farklı Sucul Ekosistemlerdeki Büyüme Özelliklerinin Araştırılması

Salim Serkan Güçlü

Pyriproxyfenin Tatlı Su Midyelerindeki Etkilerinin İncelenmesi

 

Eda Akdağ

15:30 – 15:40

Anadolu Endemiği Yağ Balığı’nın Pseudophoxinus anatolicus (Hankó, 1925) Beslenme Özellikleri

Meral Apaydın Yağcı

İznik Gölü Sedimanında Organoklorlu Pestisit Seviyelerinin Belirlenmesi

 

Fatih Aydın

15:45 – 15:55

Batman Baraj Gölü Ağ Kafeslerinde Yapılan Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliğinde Su Kalite Etkilerinin Araştırılması

Nedim Özdemir

Fitoplankton Kommünitesi Isınma ve Besin Tuzu Artışına Nasıl Tepki Veriyor? 1 Yıllık Mezokozm Deneyi

 

Nur Filiz

 

16:00-18:00      Poster Sunumu

 

Abdulkadir Yağcı

Eğirdir Gölü Balıklarında 2016-2018 arası dönemde Eustrongylides excisus paraziti tespiti

Alper Ataman

İnsan Yapımı Yalaktaki Tatlı Su Ostrakod (Crustacea) Çeşitliliği ve Mevsimsel Döngüsü

Ayşe Gül Tekbaba

Aşağı Sakarya Nehri ve Yan Kollarında Bulunan Akarsuların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Beyza Çelikbaş

Türkiye’deki Gammarus cinsinin (Crustacea, Amphipoda) Çeşitliliği ve Dağılımı

Fahri Furkan Bügük

Etki Öncesi ve Sonrasında (BACI) Yumrukaya Sazlığı (Bolu, Türkiye) Ostrakoda (Crustacea) Türlerinin Çeşitliliği ve Mevsimsel Dağılımının Karşılaştırılması

Gözde Savran

Eğirdir Gölü Havzasındaki Bazı Baraj Göllerinin Su Kalite Değerlerine Ait İlk Bulgular

Gül Canan Yavuz

Tuzluluk ve Isı Dalgasının Zooplankton Kommünite ve Boyut Yapısı Üzerindeki Etkileri: Mezokozm Araştırması

Joshghun Eldarov

Mogan Gölünün Trofik Durumu

Tülay Pekmez

Tatlısularda mikroplastikler ve bakteriyel biyofilm

Okan Ürker

İkizdere Havzası`nda Gerçekleşen HES Projelerinin Floristik Yapı Üzerine Olası Etkilerinin Saptanması

Ömral Özkoç

Tehlike altındaki Dikkuyruğun (Oxyura leucocephala) Van Gölü Kapalı Havzasındaki üreme alanlarının ön değerlendirmesi

İdris Koraltan

Melen havzasında mikroplastik dağılımı ön sonuçları

Tolga Coşkun

Tuzluluk Artışı ve Fitoplanktonun Kommünite Yapısındaki Değişim

Kerem Ramazan Mantar

Sodyum Dodesil Sülfatın Tatlı Su Midyeleri Toplam Hemosit Sayıları Üzerine Etkileri

 

                                                            5 Eylül 2023

09:00:09:40      Çağrılı Konuşmacı: Ayla Sevim Erol

                        “Tetis Denizi Sonrası Oluşan Bir Yaşam Alanı: Çorakyerler” 

10:15- 10:30     Kahve arası

10:30- 12:25     Sunumlar

 

 

Mavi Salon

Oturum Başkanı: : Şükran Yalçın Özdilek

Kırmızı Salon

Oturum Başkanı: Gürçay Kıvanç Akyıldız

10:30 – 10:40

Beyşehir Gölü’ndeki Akbalık (Squalius anatolicus)’ın Büyüme Özellikleri

Vedat Yeğen

Tatlı Su Ostrakodların (Crustacea) Ekolojik Özellikleri ile Fonksiyonel Karakterleri ve Fonksiyonel Çeşitliliğinin Farklı Yüksekliklerdeki İlişkisinin Belirlenmesi

Okan Külköylüoğlu

10:45 – 10:55

Delice Irmağı (Kızılırmak)’nda Yaşayan Tatlısu Kefali (Squalius cephalus)’ nin Bazı Büyüme Özellikleri

Göktuğ Gül

Ankara, Eskişehir ve Kütahya İllerindeki Ostrakod Çeşitliliği, Dağılımı ve Birbirleriyle İlişkisi

 Filiz Batmaz

11:00 – 11:10

Akarsularda Bozulan Ekolojik Sürekliliğin Yeniden Oluşturulması: Sapanca Havzası Pilot Çalışması

Özcan Gaygusuz

Çanakkale İlindeki Tatlı Su Ostrakodları’nın (Crustacea) Dağılımı ve Ekolojileri

Mehmet Yavuz Atmaca

11:15 – 11:25

Batı Anadolu’da Yayılış Gösteren endemik Luciobarbus kottelati ve Luciobarbus lydianus (Teleeostei: Cyprinidae) Türlerinin Boy-Ağırlık İlişkileri ve Kondisyon faktörleri

Salim Serkan Güçlü

Tatlı Su Ostrakodlarının (Crustacea) Adalardaki Dağılımı ve Habitat Belirleyici Özellikleri

Ahmet Özdilek

 

11:30 – 11:45    Kahve Arası

 

Mavi Salon

Oturum Başkanı: Pınar Arslan

Kırmızı Salon

Oturum Başkanı: Okan Külköylüoğlu

11: 45 – 11:55

Artvin (Borçka) Baraj Gölü Güncel Sedimentlerinde Mevcut Toksik Metal Kirliliğinin Mevsimsel ve Alansal Değişimi

Koray Özşeker

Tunceli İli Pülümür ve Ovacık İlçeleri Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunası

Fethi Can

12:00 – 12:10

Karadeniz`deki Bazı Akarsuların Deşarj Noktalarındaki Sedimentlerde Potansiyel Toksik Elementlerin Eko-Jeokimyasal Risk Değerlendirmesi

Handan Aydın

Bibliyografik Veri Setleriyle Analiz Yaklaşımı: Bentik Makroomurgasızlar ve İklim Değişikliği

 Gürçay Kıvanç Akyıldız

12:15 – 12:25

Abamectinin Unio delicatus (Lea, 1863) Üzerindeki Akut Toksik Etkisinin Araştırılması

Gülsüm Batmaz

Küçükçekmece Lagünü’nün Bakteriyel Kommünite Çeşitliliği

Emine Gözde Özbayram

 

12:30 – 13:45    Öğle Yemeği

14:00    Gezi      (Alpsarı Göleti, Tuz Mağarası)

19:00- 23:00     Gala Yemeği

                                                  6 Eylül 2023 

09:00:09:40      Çağrılı Konuşmacı: Erik Jeppesen

                        “Water crises, salinization and effects on lakes”

 

10:15- 10:30     Kahve arası

 10:30- 11:25     Sunumlar

 

Mavi Salon

Oturum Başkanı: Zeynep Dorak

Kırmızı Salon

Oturum Başkanı: Meriç Albay

10:30 – 10:40

Yozgat İli Farklı Su Ekosistemlerinde Zooplankton Tür Çeşitliliği ve Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerle İlişkisi

 

Ahmet Altındağ

Akarçay Havzası`ndaki (Türkiye) Minimum Düzeyde Bozulmuş Nehirlerin Diyatome İndeksleri Kullanılarak Ekolojik Durum Tahmini

Tuğba Ongun Sevindik

10:45 – 10:55

Tardigratlarda Proton Radyasyonu Sonrası Canlılık Aktivitelerinin ve Dayanıklılık Mekanizmalarının Değerlendirilmesine Dair Bir Ön Çalışma

Metehan Kara

Türkiye Diyatome Florası Üzerine Notlar

Cüneyt Nadir Solak

11:00 – 11:10

Arthrotardigrada’ya ait Paratanarctus cinsinin Marmara Denizi’nden İlk Kaydı

Enes Çiftçi

Doğu Akdeniz Havzası’ndaki Göl ve Baraj Göllerinde Diyatome Tür Kompozisyonu ve Ekolojik Durumun Tahmin Edilmesi

Faruk Maraşlıoğlu

11:15 – 11:25

Tardigrada Şubesi’nden Echiniscus Cinsine ait Türkiye için Yeni Kayıt

Berke Güner

Aras Nehri Havzası’nda Hidrolojik Kuraklığın ve Eğiliminin İncelenmesi

Semih Ediş

 

11:30 – 11:45 Kahve Arası

 

 

Mavi Salon

Oturum Başkanı: Gökben Başaran Kankılıç

Kırmızı Salon

Oturum Başkanı: İskender Gülle

11: 45 – 11:55

Dicle Nehri’nde Endemik Bir Balık Türünün Mikroplastik Kontaminasyonunun Geçmişe Dönük Değerlendirmesi ve Risk Analizi

Ülgen Aytan

Endemik Tür Egirdira nigra’nın (Teleostei: Leuciscidae) Büyüme ve Üreme Kapasitesi: İlk Veriler

Fahrettin Küçük

12:00 – 12:10

BM Plastik Anlaşması Yerüstü Su Ortamlarının Plastik Kirliliği için Çözüm Olabilir mi?

Sedat Gündoğdu

Sapanca Gölü Havzası Balık Türleri ve Dağılımları

Ali İlhan

12:15 – 12:25

Susurluk Havzasında Mikroplastik Kirliliğinin Belirlenmesi ve Taşınımı

Ali Serhan Çağan

Türkiye İçularında Balık Biyoloistilasının Mevcut Durumu ve Kavramsal Yaklaşımla Değerlendirilmesi: Bir Sistematik Derleme

Ufuk Gürkan Yıldırım

 

12:30 – 14:00    Öğle Yemeği

14:00 – 14:45    Sunumlar

 

 

Mavi Salon

Oturum Başkanı: Ülgen Aytan

Kırmızı Salon

Oturum Başkanı: Cüneyt Nadir Solak

14:00 – 14:10

Farklı Tuzluluklara sahip göllerde mikroplastikler ve bakteriyel biyofilm çeşitliliği: Ön Sonuçlar

Kerem Gökdağ

Kurtboğazı Baraj Gölünde Biyohacim Bazında Bazı Fitoplankton Metrikleri

H. Merve Koca

14:15 – 14:25

Antropojenik Baskılar Etkisinde Aksu Çayı ve Kollarının Mikroplastik Kirliliğinin Değerlendirilmesi

Olgaç Güven

20 Yıllık Sulak Alan Tahribatı Sonunda Sulak Alan Kuşlarının Çeşitliliğinde Farklı Ölçeklerdeki Değişim

İ. Kağan Özgencil

14:30 – 14:40

Oosterduinse Meer (Noordwijkerhout, NL) Gölü’nde Fosfor Salınımı ve Su Kalitesinin İncelenmesi

Serdar Polat

Sulak Alanlarda Dikkuyruğa Yönelik (Oxyura leucocephala) Tehditler ve Ulusal Düzeyde Tehdit Analizi

Ömral Özkoç

 

14:45- 15:00     Kahve arası

15:00 – 15:30    Sempozyum Değerlendirmesi

15:30 – 16:30    Limnoloji Derneği Ödül Takdimi, Genel Kurul

17:00 – 18:00    Kapanış